Домівка > державне регулювання, прикладення > Завдання зі створення електронного парламенту в Україні

Завдання зі створення електронного парламенту в Україні

Нижче Ви знайдете огляд здобутків і планів Управління комп’ютеризованих систем апарату Верховної Ради України у створенні електронного парламенту в Україні, а також поліпшенні взаємодії між Парламентом, виборцями і громадянським суспільством. Для кращого ознайомлення зі станом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у Верховній Раді України пропонуємо Вашій увазі матеріал, виголошений на Міжнародній конференції електронних парламентів 2007 «Виклики і переваги інформаційних і комунікаційних технологій у парламентському процесі» (11 жовтня 2007 р., Женева)

Завдання зі створення електронного парламенту в Україні

Верховна Рада України вітає зусилля Міжпарламентського Союзу та інших авторитетних міжнародних організацій, спрямовані на посилення ролі та оптимальне використання інформаційно-комунікаційних технологій у законотворчому процесі кожного національного парламенту та виробленню ефективних форм співробітництва з виборцями.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій є пріоритетом у діяльності найвищого органу законодавчої влади України і розглядається нами як невід´ємна складова електронного управління державою (e-government) в цілому, що забезпечує сучасну автоматизацію всіх ланок і етапів законотворчого процесу в парламенті, його взаємодію з населенням, громадськими організаціями, органами державної влади, а також парламентами інших країн.

Сучасна інформаційна система Верховної Ради України відзначається високими технологічними можливостями, що забезпечують ефективну підтримку законодавчої діяльності, взаємодії з громадянами, громадськими організаціями країни, міжнародними організаціями.

На даний момент у Верховній Раді України створюється нова система «Електронний документообіг та контроль виконання доручень Верховної Ради України», що на першому етапі своєї реалізації має об´єднати в загальну структуру функції таких існуючих систем, як «Контроль проходження законопроектів», «Автоматизована система документообігу», «Листи та звернення громадян» та «Система запитів народних депутатів України та доручень Верховної Ради України» і створити єдине інтегроване інформаційне середовище, функціонування якого забезпечить можливість обробки та контролю виконання будь-якого документа на будь-якому етапі його життєвого циклу.

Система призначена для:

автоматизації інформаційно-організаційних процесів діяльності депутатського корпусу, комітетів та апарату управління Верховної Ради України;

інформаційного забезпечення депутатського корпусу, їх помічників-консультантів, керівництва та фахівців апарату при вирішенні будь-яких проблем, пов´язаних з законотворчою діяльністю Верховної Ради України, обробкою вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції та контролем її виконання;

підтримки чіткої взаємодії між депутатським корпусом, комітетами та апаратом Верховної Ради України з однієї сторони, та між Верховною Радою України і органами виконавчої та судової влади, а також з громадянами країни, з іншої;

формування аналітично-звітної документації.

Метою створення Системи є:

забезпечення організаційно-правової та інформаційно-аналітичної підтримки діяльності керівництва Верховної Ради України, депутатського корпусу та апарату;

забезпечення та впровадження діючого та ефективного механізму контролю за виконанням наказів та розпоряджень керівництва Верховної Ради України та апарату;

забезпечення організації і підтримки чіткої інформаційної взаємодії між всіма службами та органами управління;

удосконалення існуючих засобів автоматизації законотворчої діяльності ВР України за критеріями їх повноти, адекватності проблемній галузі та керованості у таких напрямках:

створення єдиного автоматизованого замкнутого життєвого циклу з реєстрації, контролю проходження та прийняття законопроектів;

підвищення якості, ефективності та оперативності колективної підготовки документів;

підвищення оперативності доведення наказів, розпоряджень, рішень керівництва до підлеглих підрозділів;

підвищення оперативності та якості обробки депутатських запитів;

забезпечення максимальної повноти інформації для контролю стану виконання депутатських запитів та доручень;

підвищення оперативності та якості опрацювання звернень громадян;

створення системи суворого обліку та збереження документів;

забезпечення надійної системи доступу до документів та захисту інформації від несанкціонованого доступу.

В апараті Верховної Ради України використовуються офісні системи на базі пакету Microsoft Office, а також інших програм офісного призначення Fine Reader, перекладачів з іноземних мов (Pragma), засобів перевірки тексту та інших подібних програм з метою відповідності рівню сучасного діловодства. Одночасно з цим:

1. Створено розгалужену комп´ютерну мережу, що відповідає сучасним вимогам на апаратному та програмному рівнях.

2. Забезпечено ефективне використання об´єднаної комп´ютерної мережі у 12 адміністративних будівлях.

3. Народні депутати, працівники секретаріатів комітетів та апарату Верховної Ради України користуються послугами електронної пошти, баз даних, мережі Інтернет, тощо.

4. Створено і впроваджено 50 типів автоматизованих робочих місць (АРМів) як клієнт-серверних систем на основі СУБД Oracle, що забезпечує високу надійність та центролізованність даних, необхідних в законотворчому процесі, а також реґламентований доступ до них.

5. Забезпечено інтеграцію баз даних з сервісами Інтернет, можливість реґламентованого доступу до баз даних законодавства за допомогою Інтернет-броузерів як з середини, так і ззовні Верховної Ради України.

6. Виконано інтеграцію комплексів існуючих АРМів з офісними програмами, можливість швидкої генерації вихідних форм документів з питань законотворчої діяльності з даних, що зберігаються в централізованих базах даних.

7. Виконується дальша інтеграція всіх існуючих в апараті Верховної Ради України баз даних в єдину систему з метою більш послідовної нормалізації (усунення дублюючої або подібної інформації в різних базах), а також забезпечення більш стабільного збереження інформації на централізованій основі, забезпечується створення систем підтримки прийняття рішень на основі існуючих комплексів баз даних законодавства та законопроектів.

Завдяки вже впровадженим у промислову експлуатацію засобам ІКТ можна поставити запитання й одержати відповідь за фіксований проміжок часу, як у формі особистого електронного листа, так і у вигляді повідомлення на офіційному веб-сайті парламенту або Голови Верховної Ради України; одержати текст необхідного закону чи законопроекту, що зацікавив громадян тощо.

Нині веб-сайт Верховної Ради України – це єдина точка входу до всього комплексу парламентських веб-ресурсів, що призначені для:

оперативного доведення до громадськості повної та достовірної інформації про діяльність Верховної Ради України та поточні зміни у законодавчому полі;

доступу до інформаційних ресурсів парламенту, які не можна отримати іншим шляхом;

оперативної інформаційної підтримки заходів, що проводяться у Верховній Раді України;

публікації оголошень, анонсів подій та іншої термінової інформації;

збору інформації про настрої і соціальні тенденції в суспільстві та багато іншого.

Український парламентський портал у мережі Інтернет має достатній набір електронних сервісів, що реалізують можливості інформування громадян, громадських організацій і бізнесу про основні напрямки діяльності парламенту, а також забезпечують функції інформаційної взаємодії суспільства з парламентом. Крім цього, створено й додаткові сервісні додатки, що сприяють залученню громадян і організацій у процеси з обговорення законів, підвищення відкритості й довіри до парламенту, надають вичерпний інформаційний (освітній) ресурс про Регламент Верховної Ради, її склад і структуру, законодавчі процеси, історію парламентаризму. Ефективним є й сервіс, що надає засоби інформаційної взаємодії з парламентами інших країн, міжпарламентськими організаціями.

Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні і представницький орган українського народу має налагоджену систему надання та отримання інформації від суспільства, врахування громадської думки. Систематичне інформування громадськості про діяльність парламенту та отримання зворотного зв´язку у вигляді оцінки або рекомендацій постійно потребують глибокого аналізу думки суспільства та вироблення спільного рішення.

Використання сучасних інформаційних систем не зводиться лише до інформування про діяльність законодавчої влади, але й забезпечує можливість звітування парламентаріїв перед громадськістю (виборцями), а також допомагає правильно оформити всі види звернень громадян до Верховної Ради України.

Готовність населення України до електронної взаємодії з органами державної влади, яка визначається доступністю і наявністю відповідної інфраструктури, включаючи рівень розвитку й проникнення телекомунікаційної інфраструктури (насамперед Інтернет) в регіони, цінову доступність телекомунікаційних послуг і комп’ютерів для різних груп користувачів, а головне рівнем розвитку людського капіталу, інформованістю населення про роботу у мережі Інтернет з кожним роком впевнено зростає. Це, своєю чергою, створює сприятливі умови для дальшого розвитку ІТ-інфраструктури Верховної Ради України й інформатизації українського суспільства в цілому.

Результатом впроваджених у діяльність парламенту України інформаційних технологій і комп´ютерних комунікацій стане повноцінний електронний простір, що сприятиме встановленню постійного прямого і зворотного зв‘язку із суспільством та залученню громадськості до законотворчої діяльності на державному рівні.

Створення і впровадження типових веб-сайтів комітетів і фракцій Верховної Ради, інтегрованих до офіційного веб-сайту Верховної Ради України, стали важливим етапом у розвитку електронного парламенту під кутом зору ширшого інформування суспільства та врахування його думки, поступового забезпечення активної участі у законотворчому процесі держави окремого громадянина.

Наступним рівнем взаємодії парламенту й суспільства стане консультування громадськості:

· Надання інформації (інформаційних послуг) громадськості.

· Залучення громадськості до інформування (отримання інформації).

· Аналіз інформації, що надходить від громадськості.

Надання зазначеної інформації може здійснюватися як традиційними засобами (паперові видання), так і через інформаційні технології.

Одним із засобів надання інформації є її розміщення на веб-сайтах в мережі Інтернет. Інформаційні сервіси типового веб-сайту депутатської фракції, комітету, структурного підрозділу апарату Верховної Ради України виконують кілька функцій:

Представницька. Інтернет-ресурси депутатських фракцій, комітетів, структурних підрозділів апарату Верховної Ради України створюють єдину комплексну мережу представлення інформації у всесвітній мережі Інтернет про діяльність парламенту.

Корпоративна. Прийняття єдиної стандартизованої структури веб-сайтів окремих суб´єктів парламентської діяльності дозволяє зовнішньому користувачу мережі Інтернет легко орієнтуватися в наповнені веб-сайту, швидко отримувати необхідну інформацію, що є основою наступної функції.

Інформативна. Надання користувачам мережі Інтернет інформації щодо:

– депутатських фракцій, комітетів, структурних підрозділів апарату Верховної Ради України;

– системи політичного устрою країни;

– роз´яснень та консультацій з різноманітних питань законотворчого процесу в Україні тощо.

Комунікаційна. Забезпечення відвідувачів веб-сайтів (як зовнішніх, так внутрішніх) комунікаційними сервісами, тобто сервісами зворотного зв´язку.

Довідкова. Надання необхідної довідкової інформації аудиторії, для організації комунікаційного зв´язку з суб´єктами парламентської діяльності та окремими співробітниками, відповідальними за взаємодію з громадськістю.

Одним з найбільш поширених засобів електронної взаємодії громадськості та органів влади є Інтернет-опитування. Сьогодні офіційний веб-сайт Верховної Ради України має можливість проведення невеликого опитування з найбільш важливих питань державно-політичного життя. Це допомагає в отриманні інформації від суспільства, врахування його думки.

Надійним та визнаним каналом розповсюдження інформації є випуск та розповсюдження інфодисків. На CD-диску розміщується інформація про діяльність парламенту, його структурні підрозділи, довідкова інформація як у період між скликаннями, так і перед кожною черговою сесією.

Найближчим часом інструментарій для залучення громадськості до інформування буде розширено за рахунок підготовки та видання електронних інформаційних бюлетенів, проведення Інтернет-конференцій, семінарів і нарад у мережі Інтернет, розширення мережі інформаційно-довідкових кіосків (інфоматів).

Інтеграція парламентських веб-ресурсів відбувається за рахунок створення:

єдиної програмно-технічної платформи:

єдиної серверної платформи;

єдиної системи управління інформаційним наповненням;

єдиної пошукової системи;

єдиних принципів художнього дизайну та навігації;

єдиної комплексної системи захисту інформації.

Після інтеграції за вказаними принципами розпоченться інтеграція другого та третього етапу а саме інтеграція на рівні сервісів та інтеграція на рівні контенту цільових аудиторій.

Для виконання викладених завдань необхідно буде вирішено такі питання:

Визначення пріоритетних напрямів розвитку електронного парламенту на період 2007—2012 р.р.;

Визначення стратегічних питань висвітлення діяльності Верховної Ради, проведення опитувань, спілкування у форумі, забезпечення роботи Інтернет-приймальні, впровадженні он-лайн сервісів у вигляді Інтернет-конференцій тощо;

Створення можливості для інформаційного обміну між веб-сайтами суб‘єктів парламентської діяльності та веб-сайтом Верховної Ради України;

Забезпечення можливості одночасного розміщення інформаційних матеріалів українською та англійською мовами;

Розробка необхідної нормативно-правової бази, що регламентує питання використання та розвитку електронного парламенту.

Ми впевнені, що впровадження інформаційно-комунікаційних технологій це вірний шлях до підвищення ефективності організації законотворчого процесу, забезпечення його прозорості та усталених демократичних норм. То ж спільними зусиллями, завдяки новоствореному Глобальному Центру сприяння інформаційно-комунікаційним технологіям у парламентах, маємо намір успішно давати відповіді на виклики, які постають перед парламентськими процесами.

Валентин ЗАЙЧУК, Керівник апарату Верховної Ради України

Джерело: http://portal.rada.gov.ua/…

Advertisements
  1. Грудень 4, 2007 о 2:59 am

    Цікаво, а коли вони в RSS почнуть віддавати скани платіжок, по яким ВР платить гроші?

  2. Грудень 12, 2007 о 8:24 pm

    Чудово, зл ВР України серйозно переймається електронним урядуванням.

    Цікаво, хто з українських депутатів цим переймається? Хто двигун електронного урядування? Інтернет спільнота повинна знати своїх Сучасних Героїв.

  1. No trackbacks yet.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: